Umowa najmu to podstawowy dokument zabezpieczający interesy właściciela wynajmowanego mieszkania. Jeżeli wynajmujesz mieszkanie koniecznie zadbaj o odpowiednio skonstruowaną umowę najmu. W polskim porządku prawnym funkcjonują różne  rodzaje umów najmu lokali mieszkalnych. Poniżej przedstawiamy główne cechy każdej z nich.

Rodzaje umów najmu 

Każdą umowę najmu regulują przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93), a także Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2020 poz.611)

Podział umów ze względu na czas trwania

Przewidziane prawem umowy najmu można zawierać  na czas określony jak i nieokreślony. Różnią się one głównie możliwością i terminem wypowiedzenia każdej z nich.

Umowa na czas określony

Jest to umowa, w której wskazany jest konkretny termin zakończenia okresu najmu. Co do zasady żadna ze stron nie może takiej umowy wypowiedzieć bez podania przyczyny. Są jednak wyjątkowe okoliczności przewidziane w art. 673 § 3 kc oraz w art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów, które dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy na czas określony.
Aby wcześniejsze wypowiedzenie takiej umowy przez którąkolwiek ze stron w ogóle było możliwe, w umowie muszą być wymienione konkretne przyczyny wypowiedzenia w czasie trwania umowy.

 

Umowa na czas nieokreślony

To zwykła umowa najmu (umowy okazjonalna i instytucjonalna mogą być zawierane tylko na czas określony), do której w całości stosuje się ustawę o ochronie praw lokatorów. Podpisując z najemcą umowę na czas nieokreślony właściciel może mieć poważny problem z wypowiedzeniem umowy, ponieważ może to zrobić wyłącznie z przyczyn określonych w art.11 ustawy o ochronie praw lokatorów. Ustawa ta uniemożliwia właścicielowi lokalu wypowiedzenie najmu bez podania przyczyny.
Zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie prawne przewidziano w takim wypadku dla najemcy:
Najemca może bowiem wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie bez podania przyczyny.
Próby zabezpieczenia się właściciela poprzez zapisy umowne dotyczące zasad wypowiedzenia umowy i jego terminów, które nie są usankcjonowane przez prawo, nie mają mocy prawnej i są nieskuteczne. Lepiej więc wystrzegać się tej formy najmu i korzystać z umów na czas określony, które zawsze można przedłużyć na kolejne okresy.

Podział ze względu na typ umowy

  • standardowa umowa najmu – jest umową, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa może dotyczyć najmu nieruchomości lub każdej innej rzeczy ruchomej. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
  • umowa najmu okazjonalnego – jest umową najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Umowa najmu okazjonalnego zapewnia właścicielowi większe bezpieczeństwo najmu, ponieważ zobowiązuje najemcę do złożenia notarialnie poświadczonego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji komorniczej, opróżnienia i wydania lokalu wraz z ustaniem stosunku najmu. Równocześnie najemca ma obowiązek wskazać lokal, w którym będzie mógł zamieszkać po zakończeniu umowy najmu, musi też dołączyć oświadczenie właściciela tego lokalu, zawierające jego zgodę na zamieszkanie lokatora w swojej nieruchomości po zakończeniu trwania umowy najmu.
  • umowa najmu instytucjonalnego – to umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.

Porównanie umów najmu

Standardowa umowa najmuUmowa najmu okazjonalnegoUmowa najmu instytucjonalnego
Podstawa prawna


art. 659 – 692 Kodeksu cywilnegoart. 19a – 19e ustawy o ochronie praw lokatorówart. 19f – 19j ustawy o ochronie praw lokatorów
Strony umowyZarówno osoby fizyczne jak i prawneWłaściciel lokalu, będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokaliPrzedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali
Forma zawarcia umowyW dowolnej formie zarówno ustnej jak i pisemnejPisemna pod rygorem nieważnościWymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
Załączniki do umowyBrak dodatkowych załączników do umowyZałączniki określone w ustawie, pod rygorem nieważności
Załączniki określone w ustawie pod rygorem nieważności
Czas trwania umowyMoże być zawarta na czas określony lub nieokreślonyMusi być zawarta na czas określony nie dłuższy niż 10 latZawierana na czas oznaczony bez wskazania okresu maksymalnego
Przedmiot umowyPrzedmiotem umowy najmu może być każda rzecz i nieruchomośćWyłącznie lokale mieszkalneDotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych
Rejestracja w urzędzie skarbowymNie ma obowiązku rejestracji umowy do USObowiązek rejestracji umowy w US w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia najmuNie ma obowiązku rejestracji umowy w US
Maksymalna wysokość kaucji12 krotność czynszu6 krotność czynszu6 krotność czynszu
Wypowiedzenie umowy przez właścicielaWypowiedzenie może nastąpić z przyczyn ustawowych lub z przyczyn wskazanych w umowie najmuWypowiedzenie może nastąpić z przyczyn ustawowych lub z przyczyn wskazanych w umowie najmuWypowiedzenie może nastąpić z przyczyn ustawowych lub z przyczyn wskazanych w umowie najmu
Procedura usunięcia lokatoraStandardowa procedura eksmisjiPrzyśpieszona procedura eksmisji Przyśpieszona procedura eksmisji
Rodzaje umów najmu

Która umowa lepiej zabezpiecza interesy wynajmującego?

Niezależnie od tego, na który rodzaj umowy się zdecydujemy, wcześniej należy rozważyć zalety i wady rozwiązań prawnych, które się w nich znalazły. Dopiero mając tę wiedzę można wybrać umowę, która w konkretnym przypadku będzie najkorzystniejsza i – co niezwykle ważne – najbezpieczniejsza. Wymaga to oczywiście trochę wysiłku, ale na pewno się opłaca. Zanim więc wynajmiemy swoją nieruchomość, zapoznajmy się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wynajmu nieruchomości (Ustawa o ochronie praw lokatorów, Kodeks cywilny). Zadbajmy o to, by w umowie znalazły się niezbędne dane, pamiętajmy że musi ona skutecznie chronić prawa właściciela lokalu i być zgodna z prawem. Właściciel musi więc skrupulatnie zweryfikować dane najemcy, dopilnować odpowiedniej formy zawarcia umowy, dołączyć stosowne załączniki i dochować wszelkich przewidzianych prawem terminów. Tylko wtedy najem będzie dla niego bezpiecznym i w pełni legalnym źródłem dochodu.