Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego – warunkiem niezbędnym ważności umowy. Zawierając umowę najmu okazjonalnego, właściciel jest zobowiązany do zgłoszenia takiej umowy do właściwego urzędu skarbowego (o właściwości miejscowej urzędu skarbowego decyduje adres zamieszkania właściciela lokalu). 

Na życzenie najemcy właściciel jest zobowiązany do przedstawienia mu zgłoszenia złożonego w urzędzie skarbowym (podstawa prawna: art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.).

Rejestracja umowy najmu okazjonalnego

Na rejestrację zawartej umowy najmu okazjonalnego we właściwym  urzędzie skarbowym właściciel mieszkania ma 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu, przy czym w tym wypadku istotna jest data wpłynięcia zgłoszenia umowy do urzędu, a nie data nadania!

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania właściciela (właścicieli) lokalu
  • treść zgłoszenia
  • podpis właściciela (właścicieli) lokalu lub pełnomocnika

Poniżej, do pobrania, przykładowy wzór oświadczenia

Niektóre urzędy skarbowe przygotowały specjalne formularze zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego. Przed zgłoszeniem warto więc sprawdzić czy nasz urząd skarbowy zamieścił taki formularz na swojej stronie internetowej. Znacznie uprości to całą procedurę zgłoszenia (przepisy dopuszczają dokonanie takiego zgłoszenia drogą elektroniczną). 
Zdarza się, że urzędy skarbowe żądają dołączenia do zgłoszenia kopii umowy najmu, a nawet  załączników do umowy. Co do zasady, nie mamy obowiązku przekazania do urzędu skarbowego kopii zawartej z najemcą umowy, aby dopełnić obowiązku jej zgłoszenia.

Brak zgłoszenia – konsekwencje

Niedopełnienie przez właściciela obowiązku zgłoszenia umowy najmu do urzędu skarbowego w ustawowym terminie, skutkuje uznaniem najmu za zwykły najem. Tym samym pozbawia właściciela środków ochrony przewidzianych w przypadku najmu okazjonalnego jak np. możliwości skorzystania z uproszczonej eksmisji lokatora. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że wszystkie zapisy w umowie, dopuszczalne w najmie okazjonalnym, a nie dopuszczalne w najmie zwykłym, stają się nieważne. Bardzo istotne jest ścisłe dotrzymanie przewidzianego prawem terminu zgłoszenia. Spóźnienie choćby o jeden dzień przekreśla możliwość uznania najmu za najem okazjonalny.